საკრებულოს განკარგულებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს განკარგულებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ნუსხა  06.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  06.09.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ ჭანუყვაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 06.09.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ  21.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ  21.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 21.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1521 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ.№26.01.61.390) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  21.08.2017
 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ   02.08.2017
საპრივატიზაციო  ქონება   02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გამოუსადეგარი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ   02.08.2017
ნუსხა   02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ   02.08.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა  05.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ  05.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.07.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  05.07.2017
განკარგულება.2017 #45 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სერვიტუტით გამოყენებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  29.06.2017
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელმთისა და მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შემაერთებელი გზის რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ  29.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის ნებადართული გზების სიის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
 სსიპ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათის საჯარო სკოლისათვის ამავე სკოლის კურსდამთავრებულის იური სიორიძის სახელის მინიჭების შესახებ“ ამავე საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის შესახებ  07.06.2017
მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის ერთობლივი სამოქმედო გეგმა ვარიანტი 2   07.06.2017
კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის მერების შეთანხმების ხელმოწერაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ   07.06.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ  07.06.2017
ცნობა
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   07.06.2017
ცნობა
” არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ  07.06.2017
”არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
ც ნ ო ბ ა
„ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა
და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა- ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   07.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობა 
 07.06.2017
ცნობა
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც ვრცელდება საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობა“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
ცნობა
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 07.06.2017
განკარგულება.2017 #34 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე   07.06.2017
შესაფასებელი ქონება - 2016 წელი   07.06.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ   07.06.2017
ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით  03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი  03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის
ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების ანგარიში
 03.05.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ  03.05.2017
 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 2016 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და
სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე.
 05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის
ა ნ გ ა რ ი შ ი
2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე
 05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 2016 წელში ჩატარებული იქნა შემოწმება შემდეგ ა(ა) ი.პ.-ებსა და შ.პ.ს. – ებში:  05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2016 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის ანგარიში  05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის 2017 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ  05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 2016 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   05.04.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 მარტის „სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლისათვის სამშობლოსათვის თავდადებული თემურ ჭიტაძის სახელის მინიჭების შესახებ“- სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის თაობაზე“ N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.   05.04.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის
ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
 01.03.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ  01.03.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  01.03.2017
 სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ.გურიანთის საჯარო სკოლისათვის სამშობლოსათვის თავდადებული თემურ ჭიტაძის სახელის მინიჭების თაობაზე“, ამავე საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის შესახებ  01.03.2017
 ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით:  01.03.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
 ცნობა
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ “- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
 ცნობა
” სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების
შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ
 01.03.2017

ცნობა
”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

 01.03.2017
 ”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე  01.03.2017
 ცნობა
” სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების  აწყების თაობაზე
 01.03.2017
 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების, ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ  01.03.2017
ცნობა
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 
 01.03.2017
 ”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
 01.03.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების ლიკვიდაციის მიზანშეწონილობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 01.03.2017
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“- ს რეორგანიზაციის მიზანშეწონილობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 01.03.2017
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
მოწონების შესახებ
 17.02.2017
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
მოწონების შესახებ
 17.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2016 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში  01.02.2017
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.  01.02.2017
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის აღებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ   06.01.2017
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე უძრავი ქონებების (ს.კ.№26.01.61.394. ს.კ.№26.01.61.396, ს.კ.№26.01.61.397 ) სახელმწიფოსათვის
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
 06.01.2017