საკრებულოს განკარგულებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს განკარგულებები

საკრებულოს განკარგულებები 2017 წელი

ნომერიდასახელებათარიღი
განკარგულება 2017 N38 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ნაგავმზიდი ავტომობილის Mercedes-Benz (რეგისტრაციის ნომერი SS-594-FF გამოშვების წელი 2016 რეგისტრაციის თარიღი 20.06.2017წ.) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრისათვის არსებობის ვადით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 19.09.2017
განკარგულება 2017 N37 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ 22.08.2017
განკარგულება 2017 N37 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ 22.08.2017
განკარგულება 2017 N36 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 30.06.2017
განკარგულება 2017 N36 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 30.06.2017
განკარგულება 2017 N35 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 30.06.2017
განკარგულება 2017 N35 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 30.06.2017
განკარგულება 2017 N34დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30.06.2017
განკარგულება 2017 N34 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30.06.2017
განკარგულება 2017 N33 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლების (სასწავლო სვლა) გზების სიის დამტკიცების შესახებ 30.06.2017
განკარგულება 2017 N33 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლების (სასწავლო სვლა) გზების სიის დამტკიცების შესახებ 30.06.2017
განკარგულება 2017 N32 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30.06.2017
განკარგულება 2017 N32 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30.06.2017
განკარგულება 2017 N31დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07.06.2017
განკარგულება 2017 N31 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07.06.2017
განკარგულება 2017 N30 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გრანტის მიღებაზე და შესაბამისი პროცედურების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 07.06.2017
განკარგულება 2017 N29 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 15.05.2017
განკარგულება 2017 N29 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 15.05.2017
განკარგულება 2017 N28 ,,ქალაქ ოზურგეთში, მალაზონიას ქუჩაზე მდებარე 12 065 კვ/მ ფართობის არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.26.54.059) ჩუქების ფორმით, სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღებისა (ს/კ 237113850) და მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირებაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 15.05.2017
განკარგულება 2017 N27 ,,სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) ქონების - ქალაქ ოზურგეთში ა. წულაძის ქუჩაზე არსებული 329 კვ/მ (ს/კ26.26.47.087 ); 330 კვ/მ (ს/კ 26.26.47.086) და 114 კვ/მ (ს/კ 26.26.47.144) ფართობის მიწის ნაკვეთების, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 20 წლის ვადით გაცემის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 15.05.2017
განკარგულება 2017 N26 ,,მერების შეთანხმების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 27.04.2017
განკარგულება 2017 N25 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ნაგავმზიდი ავტომობილების Mercedes-Benz (რეგისტრაციის ნომერი DD-782-FF გამოშვების წელი 2016 რეგისტრაციის თარიღი 29.03.2017წ.) და Mercedes-Benz (რეგისტრაციის ნომერი DD-783-FF გამოშვების წელი 2016 რეგისტრაციის თარიღი 29.03.2017წ.) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სერვისცენტრისათვის არსებობის ვადით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 27.04.2017
განკარგულება 2017 N24 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 27.04.2017
განკარგულება 2017 N24 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 27.04.2017
განკარგულება 2017 N23 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სარეკრეაციო ტერიტორიებსა და საზოგადოებრივ სივრცეებში განაშენიანების რეგულირების წესების განსაზღვრის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.04.2017
განკარგულება 2017 N23 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სარეკრეაციო ტერიტორიებსა და საზოგადოებრივ სივრცეებში განაშენიანების რეგულირების წესების განსაზღვრის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 03.04.2017
განკარგულება 2017 N22 დანართი ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N22 ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N21 დანართი ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N21 ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N20 დანართი ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N20 ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N19 დანართი ,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N19 ,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N18 დანართი ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების, სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N18 ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების, სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.03.2017
განკარგულება 2017 N17 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო- საგანმანათლებლო ცენტრი“-ს ლიკვიდაციის თაობაზე - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 21.03.2017
განკარგულება 2017 N16 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ოქტომბრის N80 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 28.02.2017
განკარგულება 2017 N16 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ოქტომბრის N80 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 28.02.2017
განკარგულება 2017 N15 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის N9 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ 16.02.2017
განკარგულება 2017 N15 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის N9 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ 16.02.2017
განკარგულება 2017 N14 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N14 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N13 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N13 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N12 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N12 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N11დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N11 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 13.02.2017
განკარგულება 2017 N10 დანართი „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 13.02.2017
განკარგულება 2017 N10 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 13.02.2017
განკარგულება 2017 N9 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე 31.01.2017
განკარგულება 2017 N9 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე 31.01.2017
განკარგულება 2017 N8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.54.023 და 26.26.54.047) გაერთიანების თაობაზე - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 25.01.2017
განკარგულება 2017 N7 დანართი 1 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის ჩატარების წესი 25.01.2017
განკარგულება 2017 N7 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ 25.01.2017
განკარგულება 2017 N6 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 25.01.2017
განკარგულება 2017 N5 დანართი 2 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 25.01.2017
განკარგულება 2017 N5 დანართი 1 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 25.01.2017
განკარგულება 2017 N5 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 25.01.2017
განკარგულება 2017 N4 დანართი 2 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 25.01.2017
განკარგულება 2017 N4 დანართი 1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 25.01.2017
განკარგულება 2017 N4 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 25.01.2017
განკარგულება 2017 N3 დანართი 2 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.01.2017
განკარგულება 2017 N3 დანართი 1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.01.2017
განკარგულება 2017 N3 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.01.2017
განკარგულება 2017 N2 ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე’’ 2016 წლის 20 დეკემბრის N63 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 10.01.2017
განკარგულება 2017 N2დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.01.2017
განკარგულება 2017 N1დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.01.2017
განკარგულება 2017 N1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 10.01.2017

 

საკრებულოს განკარგულებები 2016 წელი

ნომერიდასახელებათარიღი
განკარგულება.2016 #66 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.004) 36.5 კვ/მ ფართის, სასყიდლიანი უზურფრუქტის ფორმით, 15 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.12.2016
განკარგულება.2016 #66 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.004) 36.5 კვ/მ ფართის, სასყიდლიანი უზურფრუქტის ფორმით, 15 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.12.2016
განკარგულება.2016 #65 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების ( მდებარე ქ. ოზურგეთი , დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.202) 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.12.2016
განკარგულება.2016 #64 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამურნეო დანიშნულების 6887 კვ.მ. მიწის ფართიდან ( მდებარე ქ. ოზურგეთი, აპოლონ წულაძის ქუჩა. ს/კ 26.26.47/010 ) 310 კვ.მ. ფართის მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 45 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.12.2016
განკარგულება.2016 #63 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.12.2016
განკარგულება.2016 #62 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #62 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 06.12.2016
განკარგულება.2016 #62 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #61 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #61 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #61 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06.12.2016
განკარგულება.2016 #60 დანართი 3 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #60 დანართი 2 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #60 დანართი 1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #60 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N 9 განკარგულებით დამტკიცებული ზოგიერთი საპრივატიზაციო ობიექტის (ქონების) შემცირებული საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #59 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა (საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 აგვისტოს N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #59 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა (საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 აგვისტოს N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 07.11.2016
განკარგულება.2016 #58 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 ივნისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07.11.2016
განკარგულება.2016 #57 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების - ქალაქ ოზურგეთში ი. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 113 კვ/მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.26.47.240), პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 20.10.2016
განკარგულება.2016 #56 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.55.192 და 26.26.55.025) გაერთიანების თაობაზე” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.10.2016
განკარგულება.2016 #55 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01.09.2016
განკარგულება.2016 #55 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 აპრილის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01.09.2016
განკარგულება.2016 #54 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 01.09.2016
განკარგულება.2016 #53 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 ივნისის N46 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 25.08.2016
განკარგულება.2016 #52 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N71 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #51 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N70 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #50 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა(საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #50 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მეცნიერების ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.50.086.) შიდა(საცხოვრებელი) ფართის განშლის (დაყოფის) თაობაზე - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 04.08.2016
განკარგულება.2016 #49 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.004) 58.7 კვ/მ ფართის, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, 15 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.07.2016
განკარგულება.2016 #48 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 16.06.2016
განკარგულება.2016 #47 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მაისის N49 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 16.06.2016
განკარგულება.2016 #46 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ 16.06.2016
განკარგულება.2016 #45 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში, ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე 2975 კვ.მ (ს/კ 26.26.54.046) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 06.06.2016
განკარგულება.2016 #44 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში მერაბ კოტავას ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.01.671), 150 კვ/მ ფართობის, ქირავნობის ფორმით 10 (ათი) დღის ვადით, შპს ,,შოუ ბიზნეს ცენტრი ჯანოკომპანი“-სათვის (ს/კ 221284081) დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, ა.(ა).ი.პ. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი“-სათვის (ს/კ 237110915 ) თანხმობის მიცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 06.06.2016
განკარგულება.2016 #43 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.06.2016
განკარგულება.2016 #43 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 06.06.2016
განკარგულება.2016 #42 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსვ წევრის ვასილ ჩიგოგიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 06.06.2016
განკარგულება.2016 #41 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #40 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (აღნაგობის უფლებით) გაცემის თაობაზე” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #39 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონებიდან (მდებარე ქ. ოზურგეთი ანასეული, ს/კ 26.26.50.062) მიწის ფართიდან 4 ჰა მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 35 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 26.04.2016
განკარგულება.2016 #38 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი, გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ს/კ 26.26.47.125) 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 26.04.2016
განკარგულება.2016 #37 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.005) 506.19 კვ/მ ფართის, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #37 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.56.005) 506.19 კვ/მ ფართის, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 26.04.2016
განკარგულება.2016 #36 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის წესით პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ’’- ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 26.04.2016
განკარგულება.2016 #35 დანართი 2 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/ნ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.54.022) ოთხ ნაწილად დაყოფის თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #35 დანართი 1 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/ნ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.54.022) ოთხ ნაწილად დაყოფის თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #35 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/ნ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში ე. ნინოშვილის ქუჩა N2-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.54.022) ოთხ ნაწილად დაყოფის თაობაზე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #34 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #33 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 11.04.2016
განკარგულება.2016 #32 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების სესახებ 30.03.2016
განკარგულება.2016 #31 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 30.03.2016
განკარგულება.2016 #30 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 21.03.2016
განკარგულება.2016 #29 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 21.03.2016
განკარგულება.2016 #28 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონებიდან (მდებარე ქ. ოზურგეთი ა.წულაძის ქუჩა, ს/კ 26.26.47.010 ) 6887 კვ.მ. მიწის ფართიდან 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 10 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #27 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი , დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.010) 47 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #26 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.163) 215 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #25 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონების (მდებარე ქ. ოზურგეთი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა ს/კ 26.26.55.164) 279 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (აღნაგობის უფლებით), 30 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #24 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩა N3-ში მდებარე უძრავი ქონების (შენობა-ნაგებობა) (ს/კ 26.26.01.367.01.500) პირველ სართულზე არსებული 64,4 კვ.მ. ფართიდან, 22.4 კვ/მ ფართის, ქირავნობის უფლებით, 5 წლის ვადით გაცემასთან დაკავშირებით, უზუფრუქტუარისთვის - შპს ,,გაზეთი ალიონი“ - სათვის (ს/კ 237069168), თანხმობის მიცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #23 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს/კ 26.26.58.004), 281.21 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის, სსიპ ,,სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“-სათვის (ს/კ 205307960) არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 21.03.2016
განკარგულება.2016 #22 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #21 ,,მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ები)ს მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“- ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #20 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.55.151;ს/კ 26.26.55.160 და ს/კ 26.26.55.159; ს/კ 26.26.55.162) გაერთიანების თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 07.03.2016
განკარგულება.2016 #19 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #19 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #19 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
განკარგულება.2016 #18 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონებების (ს/კ 26.26.55.050 და ს/კ 26.26.55.049 ) ორ ნაწილად დაყოფის თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #17 სსიპ თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ს/კ 237113850) საკუთრებაში არსებული ქონებიდან (მდებარე ქ. ოზურგეთი გურიის ქუჩა, ს/კ 26.26.47.004 ) 2066 კვ.მ. მიწის ფართიდან 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, (იჯარის უფლებით), 20 წლის ვადით გაცემის შესახებ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 22.02.2016
განკარგულება.2016 #16 დანართი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 22.02.2016
განკარგულება.2016 #16 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით (ს/კ237113850) სესხის მიღებაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 22.02.2016
განკარგულება.2016 #15 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #15 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #15 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 თებერვლის N9 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 22.02.2016
განკარგულება.2016 #14 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 22.02.2016
განკარგულება.2016 #13 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #12 „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 სექტემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 11.02.2016
განკარგულება.2016 #11 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ურბანული განვითარების, მშენებლობის სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 11.02.2016
განკარგულება.2016 #10 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #9 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #9 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 11.02.2016
განკარგულება.2016 #8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ 01.02.2016
განკარგულება.2016 #7 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში კიტა მეგრელიძის ქუჩაზე (N4-ში) მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 26.26.35.015.) შიდა (საცხოვრებელი) ფართის ორ ნაწილად დაყოფის თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 21.01.2016
განკარგულება.2016 #6 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი ქალაქი - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის (ს/კ237113850) საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ოზურგეთში, მერაბ კოსტავას ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონებების (მათზე არსებული ვალდებულებებით, უცვლელად) გაერთიანების და ერთ უძრავ ქონებად (ერთი საკადასტრო კოდით) დარეგისტრირების თაობაზე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 21.01.2016
განკარგულება.2016 #5 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 21.01.2016
განკარგულება.2016 #4 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის, ანგარიშსწორების წესებისა და საჯარო აუქციონის წესით ქონების პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 თებერვლის №11 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 11.01.2016
განკარგულება.2016 #3 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11.01.2016
განკარგულება.2016 #2 ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის N70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11.01.2016
განკარგულება.2016 #1 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მაისის N49 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 11.01.2016

განკარგულება # 1 - 2014

განკარგულება # 2 - 2014

განკარგულება # 3 - 2014

განკარგულება # 4 - 2014

განკარგულება # 5 - 2014

განკარგულება # 6 - 2014

განკარგულება # 7 - 2014

განკარგულება # 8 - 2014

განკარგულება # 9 - 2014

განკარგულება # 10- 2014

განკარგულება # 11 - 2014

განკარგულება # 12 - 2014

განკარგულება # 13 - 2014

განკარგულება # 14 - 2014

განკარგულება # 15 - 2014

განკარგულება # 16 - 2014

განკარგულება # 17 - 2014

განკარგულება # 18 - 2014

განკარგულება # 19 - 2014

განკარგულება # 20 - 2014

განკარგულება # 21 - 2014

განკარგულება # 22 - 2014

განკარგულება # 23 - 2014

განკარგულება # 24 - 2014

განკარგულება # 25 - 2014

განკარგულება # 26 - 2014

განკარგულება # 27 - 2014

განკარგულება # 28 - 2014

განკარგულება # 29 - 2014

განკარგულება # 30 - 2014

განკარგულება # 31 - 2014

განკარგულება # 32 - 2014

განკარგულება # 33 - 2014

განკარგულება # 34 - 2014

განკარგულება # 35 - 2014

განკარგულება # 36 - 2014

განკარგულება # 37 - 2014

განკარგულება # 38 - 2014

განკარგულება # 39 - 2014

განკარგულება # 40 - 2014

განკარგულება # 41 - 2014

განკარგულება # 42 - 2014

განკარგულება # 43 - 2014

განკარგულება # 44 - 2014

განკარგულება # 45 - 2014

განკარგულება # 46 - 2014

განკარგულება # 47 - 2014

განკარგულება # 48 - 2014

განკარგულება # 49 - 2014

განკარგულება # 50 - 2014

განკარგულება # 51 - 2014

განკარგულება # 52 - 2014

განკარგულება # 53 - 2014

განკარგულება # 54 - 2014

განკარგულება # 55 - 2014

განკარგულება # 56 - 2014

განკარგულება # 57 - 2014

განკარგულება # 58 - 2014

განკარგულება # 60 - 2014

განკარგულება # 61 - 2014

განკარგულება # 62 - 2014

განკარგულება # 98 - 2014

განკარგულება # 99 - 2014

განკარგულება # 100 - 2014

განკარგულება # 101 - 2014

განკარგულება # 102 - 2014

განკარგულება # 103 - 2014

განკარგულება # 104 - 2014

განკარგულება # 105 - 2014

განკარგულება # 106 - 2014

განკარგულება # 107 - 2014

განკარგულება # 108 - 2014

განკარგულება # 109 - 2014

განკარგულება # 110 - 2014

განკარგულება # 111 - 2014

განკარგულება # 112 - 2014

განკარგულება # 113 - 2014

2015 წლის განკარგულებები

განკარგულება # 1 - 2015

განკარგულება # 2 - 2015

განკარგულება # 3 - 2015

განკარგულება # 4 - 2015

განკარგულება # 5 - 2015

განკარგულება # 6 - 2015

განკარგულება # 7 - 2015

განკარგულება # 8 - 2015

განკარგულება # 9 - 2015

განკარგულება # 10 - 2015

განკარგულება # 11 - 2015

განკარგულება # 12 - 2015

განკარგულება # 13 - 2015

განკარგულება # 14 - 2015

განკარგულება # 15 - 2015

განკარგულება # 16 - 2015

განკარგულება # 17 - 2015

განკარგულება # 18 - 2015

განკარგულება # 19 - 2015

განკარგულება # 20 - 2015

განკარგულება # 21 - 2015

განკარგულება # 22- 2015

განკარგულება # 23- 2015

განკარგულება # 24- 2015

განკარგულება # 25- 2015

განკარგულება # 26- 2015

განკარგულება # 27- 2015

განკარგულება # 28- 2015

განკარგულება # 29 - 2015

განკარგულება # 30 - 2015

განკარგულება # 31 - 2015

განკარგულება # 32 - 2015

განკარგულება # 33 - 2015

განკარგულება # 34 - 2015

განკარგულება # 35 - 2015

განკარგულება # 36 - 2015

განკარგულება # 37 - 2015

განკარგულება # 38 - 2015

განკარგულება # 38 - 2015 დანართი

განკარგულება # 39 - 2015

განკარგულება # 40 - 2015

განკარგულება # 40 - 2015 დანართი

განკარგულება # 41 - 2015

განკარგულება # 42 - 2015

განკარგულება # 43 - 2015

განკარგულება # 44 - 2015

განკარგულება # 45 - 2015

განკარგულება # 46 - 2015

განკარგულება # 47- 2015

განკარგულება # 48- 2015

განკარგულება # 49- 2015

განკარგულება # 50- 2015

განკარგულება # 51- 2015

განკარგულება # 52- 2015

განკარგულება # 53- 2015

განკარგულება # 54- 2015

განკარგულება # 55- 2015

განკარგულება # 56- 2015

განკარგულება # 57- 2015

განკარგულება # 58- 2015

განკარგულება # 59- 2015

განკარგულება # 60- 2015

განკარგულება # 61- 2015

განკარგულება # 62- 2015

განკარგულება # 63- 2015

განკარგულება # 64- 2015

განკარგულება # 65- 2015

განკარგულება # 66- 2015

განკარგულება # 67- 2015

განკარგულება # 68- 2015

განკარგულება # 68- 2015 დანართი

განკარგულება # 69- 2015

განკარგულება # 69- 2015 დანართი

განკარგულება # 70- 2015

განკარგულება # 70- 2015 დანართი

განკარგულება # 71- 2015

განკარგულება # 72- 2015

განკარგულება # 72- 2015 დანართი

განკარგულება # 73- 2015

განკარგულება # 74- 2015

განკარგულება # 75- 2015

განკარგულება # 76- 2015

განკარგულება # 77- 2015

განკარგულება # 78- 2015

განკარგულება # 79- 2015

განკარგულება # 80- 2015

განკარგულება # 81- 2015

განკარგულება # 81- 2015 დანართი

განკარგულება # 82- 2015

განკარგულება # 83- 2015

განკარგულება # 83- 2015 დანართი

განკარგულება # 84- 2015

განკარგულება # 85- 2015

განკარგულება # 85- 2015 დანართი

განკარგულება # 86- 2015

განკარგულება # 87- 2015

განკარგულება # 88- 2015

განკარგულება # 89- 2015

განკარგულება # 90- 2015

განკარგულება # 91- 2015

განკარგულება # 92- 2015

განკარგულება # 93- 2015

განკარგულება # 94- 2015

განკარგულება # 95- 2015

განკარგულება # 96- 2015

განკარგულება # 97- 2015

განკარგულება # 98- 2015

განკარგულება # 99- 2015

განკარგულება # 100- 2015

განკარგულება # 101- 2015

განკარგულება # 102- 2015

განკარგულება # 103- 2015

განკარგულება # 104- 2015

განკარგულება # 105- 2015

განკარგულება # 106- 2015

განკარგულება # 107- 2015

განკარგულება # 108- 2015

განკარგულება # 108- 2015დანართი

განკარგულება # 109- 2015

განკარგულება # 109- 2015 დანართი

განკარგულება # 110- 2015

განკარგულება # 111- 2015

განკარგულება # 112- 2015

განკარგულება # 112- 2015 დანართი

განკარგულება # 113- 2015

განკარგულება # 114- 2015

განკარგულება # 115- 2015

განკარგულება # 116- 2015

განკარგულება # 116- 2015 დანართი

განკარგულება # 117- 2015

განკარგულება # 118- 2015

განკარგულება # 119- 2015

განკარგულება # 120- 2015

განკარგულება # 121- 2015