საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა
 16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო - საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკისა კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა
 16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  16.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ქეთევან ვასაძისა და მარიკა ჩხიკვიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  07.02.2018
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 31 იანვრის N10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  06.02.2018
ბრძანება.2018 #16-ს დანართი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმა  05.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  05.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  02.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხეელებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯის რაოდენობა თვეში  01.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“  01.02.2018
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 20 ნოემბერის N31 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.02.2018
,,ანა მახარაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციოგანყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე, კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში, მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N11 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  01.02.2018
,,ნათელა ზედგინიძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 11 დეკემბრის N13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 01.02.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2018 წლის იანვრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ჩაგანავასა და ამავე საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ეროდი გორდელაძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
 24.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესი  24.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ  24.01.2018
2018 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკი (იანვარი)  23.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  23.01.2018
2018 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკი (იანვარი)  23.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  23.01.2018
ბრძანება.2018 #5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  18.01.2018
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის გადადების თაობაზე  09.01.2018
გერმანე ჭანუყვაძის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების (II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) უფროსის თანამდებობაზე
მობილობის წესით გადაყვანის შესახებ
 09.01.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური ლიმიტის დამტკიცების შესახებ  05.01.2018
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  03.01.2018