საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

საკრებულოს ბრძანებები 2017 წელი

ნომერიდასახელებათარიღი
ბრძანება 2017 N131 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 27.11..2017
ბრძანება 2017 N130 ენვერ ჯაფარიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 17.11..2017
ბრძანება 2017 N129 ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებ 17.11..2017
ბრძანება 2017 N128 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.11..2017
ბრძანება 2017 N128 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.11..2017
ბრძანება 2017 N127 ლევან თოიძის შვებულების შესახებ 01.11..2017
ბრძანება 2017 N126 გურამ ბერძენიშვილთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ 30.10.2017
ბრძანება 2017 N125 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 27.10.2017
ბრძანება 2017 N124 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.10.2017
ბრძანება 2017 N123 ნინო აბაშიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 25.10.2017
ბრძანება 2017 N122 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 25.10.2017
ბრძანება 2017 N120 ნინო აბაშიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 13.10.2017
ბრძანება 2017 N119 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 13.10.2017
ბრძანება 2017 N118 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 09.10.2017
ბრძანება 2017 N117 ენვერ ჯაფარიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 04.10.2017
ბრძანება 2017 N116 ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებ 04.10.2017
ბრძანება 2017 N115 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 02.10.2017
ბრძანება 2017 N115 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 02.10.2017
ბრძანება 2017 N114 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 28.09.2017
ბრძანება 2017 N113 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 27.09.2017
ბრძანება 2017 N112 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.09.2017
ბრძანება 2017 N111 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.09.2017
ბრძანება 2017 N110 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.09.2017
ბრძანება 2017 N109 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 14.09.2017
ბრძანება 2017 N108 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.09.2017
ბრძანება 2017 N107 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 01.09.2017
ბრძანება 2017 N106 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.09.2017
ბრძანება 2017 N106 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.09.2017
ბრძანება 2017 N105 თეიმურაზ სალუქვაძის შვებულების შესახებ 25.08.2017
ბრძანება 2017 N104 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.08.2017
ბრძანება 2017 N103 თამარ კიღურაძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში დაკისრების თაობაზე 18.08.2017
ბრძანება 2017 N102 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 18.08.2017
ბრძანება 2017 N101-ს დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2017 წლის ივლისის თვის მოვალეობის ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა 01.08.2017
ბრძანება 2017 N101 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2017
ბრძანება 2017 N100 ,,გენო ბაბილოძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის კომპიუტერული უზრუნველყოფის, ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის, საჯარო ინფორმაციის საკითხებში დაკისრების თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის 31 ივლისის N99 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 31.07.2017
ბრძანება 2017 N99 გენო ბაბილოძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის კომპიუტერული უზრუნველყოფის, ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის, საჯარო ინფორმაციის საკითხებში დაკისრების თაობაზე 31.07.2017
ბრძანება 2017 N98 ნინო აბაშიძის შვებულების შესახებ 31.07.2017
ბრძანება 2017 N97 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.07.2017
ბრძანება 2017 N96 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.07.2017
ბრძანება 2017 N95 კახაბერ კვაჭაძის შვებულების შესახებ 21.07.2017
ბრძანება 2017 N94 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 19.07.2017
ბრძანება 2017 N93 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.07.2017
ბრძანება 2017 N92 ,,მამუკა ქილიფთარის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N79 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 30.06.2017
ბრძანება 2017 N91 ,,ანა მახარაძის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მდივან- რეფერენტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N83 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 30.06.2017
ბრძანება 2017 N90 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N89 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N88 მურმანი ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N87 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N86 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N85 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N84 ანა მახარაძის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საორგანიზაციო საკითხებში IV რანგის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N83 ,,ენვერ ჯაფარიძის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N82 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N82 ,,თამარ კიღურაძის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 31 დეკემბრის N81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N81 ,,ნინო აბაშიძის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში კომპიუტერული უზრუნველყოფის, ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 ივნისის N84 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N80 ,,გენო ბაბილოძის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 4 მარტის N37 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N79 ,,ზაზა შოშიტაიშვილის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 4 მარტის N36 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N78 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ნინო გოგუაძის, ნინო ტაბატაძის, ნანული ორაგველიძის, ირინე საჯაიას, თამარ ნადირიძისა და ნათია შარაშანიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N77 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N77 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 30.06.2017
ბრძანება 2017 N76 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 29.06.2017
ბრძანება 2017 N75 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებული ზოგიერთი სტატგარეშე მოსამსახურიის პოზიციის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებიბად განსაზღვრის შესახებ 29.06.2017
ბრძანება 2017 N74 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციად განსაზღვრის შესახებ 29.06.2017
ბრძანება 2017 N73 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის შესახებ 29.06.2017
ბრძანება 2017 N73 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის შესახებ 29.06.2017
ბრძანება 2017 N72 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.06.2017
ბრძანება 2017 N71 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო გოგუაძისა და ამავე საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 26.06.2017
ბრძანება 2017 N70 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში არსებული საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად, შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციად და ზოგიერთი შტატგარეშე მოსამსახურის პოზიციის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის 21 ივნისის N68 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 26.06.2017
ბრძანება 2017 N69 ზაზა შოშიტაიშვილის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 23.06.2017
ბრძანება 2017 N68 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში არსებული საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად, შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციად და ზოგიერთი შტატგარეშე მოსამსახურის პოზიციის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 21.06.2017
ბრძანება 2017 N67 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 13.06.2017
ბრძანება 2017 N66 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 09.06.2017
ბრძანება 2017 N65 თამარ ნადირიძის შვებულების შესახებ 08.06.2017
ბრძანება 2017 N64 ენვერ ჯაფარიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 07.06.2017
ბრძანება 2017 N63 ზაზა შოშიტაიშვილის შვებულების შესახებ 07.06.2017
ბრძანება 2017 N62 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 06.06.2017
ბრძანება 2017 N61 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.06.2017
ბრძანება 2017 N60 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.06.2017
ბრძანება 2017 N60 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.06.2017
ბრძანება 2017 N59 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის მამუკა ქილიფთარის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 01.06.2017
ბრძანება 2017 N58 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.05.2017
ბრძანება 2017 N57 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 17.05.2017
ბრძანება 2017 N56 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 11.05.2017
ბრძანება 2017 N55 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 10.05.2017
ბრძანება 2017 N54 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის - მთავარი სპეციალისტის თამარ კიღურაძისა და მთავარი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.05.2017
ბრძანება 2017 N53 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.04.2017
ბრძანება 2017 N53 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.04.2017
ბრძანება 2017 N52 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 25.04.2017
ბრძანება 2017 N51 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის მოწვევის თაობაზე 24.04.2017
ბრძანება 2017 N50 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებ 10.04.2017
ბრძანება 2017 N50 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებ 10.04.2017
ბრძანება 2017 N49 გენო ბაბილოძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 06.04.2017
ბრძანება 2017 N48 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.04.2017
ბრძანება 2017 N48 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.04.2017
ბრძანება 2017 N47 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N46 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N45 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N44 მურმანი ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N43 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N42 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N41 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N40 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 31.03.2017
ბრძანება 2017 N39 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.03.2017
ბრძანება 2017 N38 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 20.03.2017
ბრძანება 2017 N37 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.03.2017
ბრძანება 2017 N37 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.03.2017
ბრძანება 2017 N36 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 27.02.2017
ბრძანება 2017 N35 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 20.02.2017
ბრძანება 2017 N34 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 15.02.2017
ბრძანება 2017 N33 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 15.02.2017
ბრძანება 2017 N32 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 03.02.2017
ბრძანება 2017 N31 ნინო გოგუაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 03.02.2017
ბრძანება 2017 N30 თამარ კიღურაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 03.02.2017
ბრძანება 2017 N29 ანა მახარაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 03.02.2017
ბრძანება 2017 N28 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 02.02.2017
ბრძანება 2017 N27 ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ 01.02.2017
ბრძანება 2017 N26 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 31.01.2017
ბრძანება 2017 N26 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 31.01.2017
ბრძანება 2017 N25 დანართი მურმანი ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ 31.01.2017
ბრძანება 2017 N25 მურმანი ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ 31.01.2017
ბრძანება 2017 N24 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.01.2017
ბრძანება 2017 N23 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 27.01.2017
ბრძანება 2017 N22 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 26.01.2017
ბრძანება 2017 N21 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 25.01.2017
ბრძანება 2017 N20 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 23.01.2017
ბრძანება 2017 N19 ლაშა ჭელიძესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ 23.01.2017
ბრძანება 2017 N18 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 18.01.2017
ბრძანება 2017 N18 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 18.01.2017
ბრძანება 2017 N17 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 13.01.2017
ბრძანება 2017 N16 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N16 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N15 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N15 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N14 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა, გენდერული, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N14 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა, გენდერული, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N13 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N13 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N12 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N12 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2017
ბრძანება 2017 N11 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზე 06.01.2017
ბრძანება 2017 N11 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზე 06.01.2017
ბრძანება 2017 N10 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე 06.01.2017
ბრძანება 2017 N10 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე 06.01.2017
ბრძანება 2017 N9 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 06.01.2017
ბრძანება 2017 N8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 06.01.2017
ბრძანება 2017 N7 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017
ბრძანება 2017 N6 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017
ბრძანება 2017 N5 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017
ბრძანება 2017 N4 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017
ბრძანება 2017 N3 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017
ბრძანება 2017 N2 ლაშა ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017
ბრძანება 2017 N1 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 06.01.2017

 

საკრებულოს ბრძანებები 2016 წელი

ნომერიდასახელებათარიღი
ბრძანება.2016 #148 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 29.12.2016
ბრძანება.2016 #147 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.12.2016
ბრძანება.2016 #146 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 23.12.2016
ბრძანება.2016 #146 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 23.12.2016
ბრძანება.2016 #145 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 19.12.2016
ბრძანება.2016 #144 ნანული ორაგველიძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 16.12.2016
ბრძანება.2016 #143 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 16.12.2016
ბრძანება.2016 #142 ნანული ორაგველიძის შვებულების შესახებ 08.12.2016
ბრძანება.2016 #141 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნინო გოგუაძისა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 07.12.2016
ბრძანება.2016 #140 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.12.2016
ბრძანება.2016 #139 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.12.2016
ბრძანება.2016 #138 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.12.2016
ბრძანება.2016 #138 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.12.2016
ბრძანება.2016 #137 ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ 29.11.2016
ბრძანება.2016 #136 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 24.11.2016
ბრძანება.2016 #135 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 22.11.2016
ბრძანება.2016 #134 კახაბერ კვაჭაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.11.2016
ბრძანება.2016 #133 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.11.2016
ბრძანება.2016 #132 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.11.2016
ბრძანება.2016 #132 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.11.2016
ბრძანება.2016 #131 კახაბერ კვაჭაძის შვებულების შესახებ 31.10.2016
ბრძანება.2016 #130 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 24.10.2016
ბრძანება.2016 #128 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 13.10.2016
ბრძანება.2016 #127 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #126 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #125 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #124 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #123 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #122 ლაშა ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #121 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #120 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 06.10.2016
ბრძანება.2016 #119 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.10.2016
ბრძანება.2016 #118 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 04.10.2016
ბრძანება.2016 #117 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.10.2016
ბრძანება.2016 #117 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.10.2016
ბრძანება.2016 #116 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.09.2016
ბრძანება.2016 #115 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 21.09.2016
ბრძანება.2016 #114 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში ენვერ ჯაფარიძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 16.09.2016
ბრძანება.2016 #113 ომარ ბაკურაძის შვებულების შესახებ 16.09.2016
ბრძანება.2016 #112 ნინო აბაშიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის - საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 09.09.2016
ბრძანება.2016 #111 ლევან თოიძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 09.09.2016
ბრძანება.2016 #110 ეკა ნანავას შვებულების შესახებ 09.09.2016
ბრძანება.2016 #109 თამარ კიღურაძის ანაზღაურების გარეშე შვებულების შესახებ 09.09.2016
ბრძანება.2016 #108 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისა და ამავე საკრებულოს აპარატის მთ. სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.09.2016
ბრძანება.2016 #107 ლევან თოიძის შვებულების შესახებ 01.09.2016
ბრძანება.2016 #106 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.09.2016
ბრძანება.2016 #105 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის - ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 01.09.2016
ბრძანება.2016 #104 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.09.2016
ბრძანება.2016 #103 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 31.08.2016
ბრძანება.2016 #102 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.08.2016
ბრძანება.2016 #101 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 22 აგვისტოს N100 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 28.08.2016
ბრძანება.2016 #100 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 22.08.2016
ბრძანება.2016 #99 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში თამარ კიღურაძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.08.2016
ბრძანება.2016 #98 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისა და ამავე საკრებულოს აპარატის მთ. სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 12.08.2016
ბრძანება.2016 #97 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2016
ბრძანება.2016 #97 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2016
ბრძანება.2016 #96 დანართი არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე 28.07.2016
ბრძანება.2016 #96 არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე 28.07.2016
ბრძანება.2016 #95 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.07.2016
ბრძანება.2016 #94 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.07.2016
ბრძანება.2016 #93 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზე 25.07.2016
ბრძანება.2016 #92 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დასაკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილოსაწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 იანვრის N2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25.07.2016
ბრძანება.2016 #92 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დასაკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილოსაწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 იანვრის N2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25.07.2016
ბრძანება.2016 #91 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის - მთავარი სპეციალისტის თამარ კიღურაძისა და მთავარი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 15.07.2016
ბრძანება.2016 #90 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #89 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #88 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #87 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #86 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #85 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.07.2016
ბრძანება.2016 #84 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.07.2016
ბრძანება.2016 #83 ლაშა ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2016
ბრძანება.2016 #82 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2016
ბრძანება.2016 #81 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 29.06.2016
ბრძანება.2016 #80 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 15.06.2016
ბრძანება.2016 #79 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისა და ამავე საკრებულოს აპარატის მთ. სპეციალისტის თამარ კუღურაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 15.06.2016
ბრძანება.2016 #78 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.06.2016
ბრძანება.2016 #77 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ - ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 18 იანვრის N5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 13.06.2016
ბრძანება.2016 #76 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ თვეში ერთხელ ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 18 იანვრის N4 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 13.06.2016
ბრძანება.2016 #75 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძისა და ამავე საკრებულოს ექსპერტ-კონსულტანტის თემურ ჩხარტიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 06.06.2016
ბრძანება.2016 #74 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.06.2016
ბრძანება.2016 #73 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.06.2016
ბრძანება.2016 #72 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებ 30.05.2016
ბრძანება.2016 #71 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 13.05.2016
ბრძანება.2016 #70 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 10.05.2016
ბრძანება.2016 #69 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის გენო ბაბილოძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 06.05.2016
ბრძანება.2016 #68 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 04.05.2016
ბრძანება.2016 #67 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 03.05.2016
ბრძანება.2016 #66 ომარი ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #65 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #64 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #63 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #62 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #61 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 27.04.2016
ბრძანება.2016 #60 ნინო აბაშიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის - საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 26.04.2016
ბრძანება.2016 #59 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 26.04.2016
ბრძანება.2016 #58 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 25.04.2016
ბრძანება.2016 #57 იამზე ოქროპირიძისათვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ 25.04.2016
ბრძანება.2016 #56 ქეთევან გორგოშიძის შვებულების შესახებ 25.04.2016
ბრძანება.2016 #55 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 25.04.2016
ბრძანება.2016 #54 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.04.2016
ბრძანება.2016 #53 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.04.2016
ბრძანება.2016 #52 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 31.03.2016
ბრძანება.2016 #51 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 29.03.2016
ბრძანება.2016 #50 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 29.03.2016
ბრძანება.2016 #49 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 28.03.2016
ბრძანება.2016 #48 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 24.03.2016
ბრძანება.2016 #47 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 04 თებერვლის N17 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 24.03.2016
ბრძანება.2016 #46 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 24.03.2016
ბრძანება.2016 #45 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში თამარ კიღურაძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.03.2016
ბრძანება.2016 #44 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში ენვერ ჯაფარიძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.03.2016
ბრძანება.2016 #43 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.03.2016
ბრძანება.2016 #42 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ნინო გოგუაძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 21.03.2016
ბრძანება.2016 #41 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.03.2016
ბრძანება.2016 #40 გენო ბაბილოძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 11.03.2016
ბრძანება.2016 #39 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 09.03.2016
ბრძანება.2016 #38 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 იანვრის N2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
ბრძანება.2016 #37 ნინო გოგუაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.03.2016
ბრძანება.2016 #36 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #35 ქეთევან გორგოშიძის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #34 იამზე ოქროპირიძის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #33 ეკა ნანავას შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #32 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #31 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.03.2016
ბრძანება.2016 #30 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.03.2016
ბრძანება.2016 #29 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 25 თებერვლის N25 ბრძანების არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად აღიარების შესახებ 29.02.2016
ბრძანება.2016 #28 ,,ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ” - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის #26 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 26.02.2016
ბრძანება.2016 #27 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 26.02.2016
ბრძანება.2016 #26 ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ 26.02.2016
ბრძანება.2016 #25 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 25.02.2016
ბრძანება.2016 #24 მამუკა ქილიფთარისათვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ 25.02.2016
ბრძანება.2016 #23 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 19.02.2016
ბრძანება.2016 #22 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.02.2016
ბრძანება.2016 #21 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 10.02.2016
ბრძანება.2016 #20 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 08.02.2016
ბრძანება.2016 #19 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.02.2016
ბრძანება.2016 #18 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - ნინო ტაბატაძის, მედეა მახარობლიძის, ნანული ორაგველიძის, ირინე საჯაიას, თამარ ნადირიძისა და ნათია შარაშანიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.02.2016
ბრძანება.2016 #17 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 04.02.2016
ბრძანება.2016 #16 ანა მახარაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.02.2016
ბრძანება.2016 #15 თამარ კიღურაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.02.2016
ბრძანება.2016 #14 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.02.2016
ბრძანება.2016 #13 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 01.02.2016
ბრძანება.2016 #12 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #12 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #11 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #10 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა ,გენდერული, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #10 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა ,გენდერული, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #9 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 29.01.2016
ბრძანება.2016 #9 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 29.01.2016
ბრძანება.2016 #8 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #7 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 22.01.2016
ბრძანება.2016 #6 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 20.01.2016
ბრძანება.2016 #5 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 18.01.2016
ბრძანება.2016 #4 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ თვეში ერთხელ ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 18.01.2016
ბრძანება.2016 #3 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.01.2016
ბრძანება.2016 #2 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე 05.01.2016
ბრძანება.2016 #1 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.01.2016

    ბრძანება # 1 - 2014

ბრძანება # 2 - 2014

ბრძანება # 3 - 2014

ბრძანება # 4 - 2014

ბრძანება # 5 - 2014

ბრძანება # 6 - 2014

ბრძანება # 7 - 2014

ბრძანება # 8 - 2014

ბრძანება # 9 - 2014

ბრძანება # 10 - 2014

ბრძანება # 11 - 2014

ბრძანება # 12 - 2014

ბრძანება # 13 - 2014

ბრძანება # 14 - 2014

ბრძანება # 15 - 2014

ბრძანება # 16 - 2014

ბრძანება # 17 - 2014

ბრძანება # 18 - 2014

ბრძანება # 19 - 2014

ბრძანება # 20 - 2014

ბრძანება # 21 - 2014

ბრძანება # 22 - 2014

ბრძანება # 23 - 2014

ბრძანება # 24 - 2014

ბრძანება # 25 - 2014

ბრძანება # 26 - 2014

ბრძანება # 27 - 2014

ბრძანება # 28 - 2014

ბრძანება # 29 - 2014

ბრძანება # 30 - 2014

ბრძანება # 31 - 2014

ბრძანება # 32 - 2014

ბრძანება # 33 - 2014

ბრძანება # 34 - 2014

ბრძანება # 35 - 2014

ბრძანება # 36 - 2014

ბრძანება # 37 - 2014

ბრძანება # 38 - 2014

ბრძანება # 39 - 2014

ბრძანება # 40 - 2014

ბრძანება # 41 - 2014

ბრძანება # 42 - 2014

ბრძანება # 43 - 2014

ბრძანება # 44 - 2014

ბრძანება # 45 - 2014

ბრძანება # 46 - 2014

ბრძანება # 47 - 2014

ბრძანება # 48 - 2014

ბრძანება # 49 - 2014

ბრძანება # 50 - 2014

ბრძანება # 51 - 2014

ბრძანება # 52 - 2014

ბრძანება # 53 - 2014

ბრძანება # 54 - 2014

ბრძანება # 55 - 2014

ბრძანება # 56 - 2014

ბრძანება # 57 - 2014

ბრძანება # 58 - 2014

ბრძანება # 59 - 2014

ბრძანება # 60 - 2014

ბრძანება # 61 - 2014

ბრძანება # 62 - 2014

ბრძანება # 63 - 2014

ბრძანება # 64 - 2014

ბრძანება # 65 - 2014

ბრძანება # 66 - 2014

ბრძანება # 67 - 2014

ბრძანება # 68 - 2014

ბრძანება # 69 - 2014

ბრძანება # 70 - 2014

ბრძანება # 71 - 2014

ბრძანება # 72 - 2014

ბრძანება # 73 - 2014

ბრძანება # 74 - 2014

ბრძანება # 75 - 2014

ბრძანება # 76 - 2014

ბრძანება # 77 - 2014

ბრძანება # 78 - 2014

ბრძანება # 79 - 2014

ბრძანება # 80 - 2014

ბრძანება # 81 - 2014

ბრძანება # 82 - 2014

ბრძანება # 83 - 2014

 

2015 წლის ბრძანებები

ბრძანება # 1 - 2015

ბრძანება # 2 - 2015

ბრძანება # 3 - 2015

ბრძანება # 4 - 2015

ბრძანება # 5 - 2015

ბრძანება # 6 - 2015

ბრძანება # 7 - 2015

ბრძანება # 8 - 2015

ბრძანება # 9 - 2015

ბრძანება # 10 - 2015

ბრძანება # 11 - 2015

ბრძანება # 12 - 2015

ბრძანება # 13 - 2015

ბრძანება # 14 - 2015

ბრძანება # 15 - 2015

ბრძანება # 16 - 2015

ბრძანება # 17 - 2015

ბრძანება # 18 - 2015

ბრძანება # 19 - 2015

ბრძანება # 20 - 2015

ბრძანება # 21 - 2015

ბრძანება # 22 - 2015

ბრძანება # 23 - 2015

ბრძანება # 24 - 2015

ბრძანება # 25 - 2015

ბრძანება # 26 - 2015

ბრძანება # 27 - 2015

ბრძანება # 28 - 2015

ბრძანება # 29 - 2015

ბრძანება # 30 - 2015

ბრძანება # 30 - 2015დანართი

ბრძანება # 31 - 2015

ბრძანება # 31 - 2015დანართი

ბრძანება # 32- 2015

ბრძანება # 32 - 2015 დანართი

ბრძანება # 33- 2015

ბრძანება # 33- 2015 დანართი

ბრძანება # 34- 2015

ბრძანება # 35- 2015

ბრძანება # 36- 2015

ბრძანება # 37- 2015

ბრძანება # 38- 2015

ბრძანება # 39- 2015

ბრძანება # 40- 2015

ბრძანება # 41- 2015

ბრძანება # 42- 2015

ბრძანება # 43- 2015

ბრძანება # 44- 2015

ბრძანება # 45- 2015

ბრძანება # 46- 2015

ბრძანება # 47- 2015

ბრძანება # 48- 2015

ბრძანება # 49- 2015

ბრძანება # 50- 2015

ბრძანება # 51- 2015

ბრძანება # 52- 2015

ბრძანება # 53- 2015

ბრძანება # 54- 2015

ბრძანება # 55- 2015

ბრძანება # 56- 2015

ბრძანება # 57- 2015

ბრძანება # 58- 2015

ბრძანება # 58-2015 დანართი

ბრძანება # 59- 2015

ბრძანება # 60- 2015

ბრძანება # 61- 2015

ბრძანება # 62- 2015

ბრძანება # 63- 2015

ბრძანება # 64- 2015

ბრძანება # 65- 2015

ბრძანება # 66- 2015

ბრძანება # 67- 2015

ბრძანება # 68- 2015

ბრძანება # 69- 2015

ბრძანება # 70- 2015

ბრძანება # 71- 2015

ბრძანება # 72- 2015

ბრძანება # 73- 2015

ბრძანება # 74- 2015

ბრძანება # 75- 2015

ბრძანება # 76- 2015

ბრძანება # 77- 2015

ბრძანება # 78- 2015

ბრძანება # 79- 2015

ბრძანება # 80- 2015

ბრძანება # 81- 2015

ბრძანება # 83- 2015

ბრძანება # 84- 2015

ბრძანება # 85- 2015

ბრძანება # 86- 2015

ბრძანება # 87- 2015

ბრძანება # 88- 2015

ბრძანება # 89- 2015

ბრძანება # 90- 2015

ბრძანება # 91- 2015

ბრძანება # 92- 2015

ბრძანება # 93- 2015

ბრძანება # 94- 2015

ბრძანება # 95- 2015

ბრძანება # 96- 2015

ბრძანება # 97- 2015

ბრძანება # 98- 2015

ბრძანება # 99- 2015

ბრძანება # 100- 2015

ბრძანება # 101- 2015

ბრძანება # 102- 2015

ბრძანება # 103- 2015

ბრძანება # 104- 2015

ბრძანება # 105- 2015

ბრძანება # 106- 2015

ბრძანება # 107- 2015

ბრძანება # 108- 2015

ბრძანება # 108- 2015 დანართი

ბრძანება # 109- 2015

ბრძანება # 110- 2015

ბრძანება # 111- 2015

ბრძანება # 112- 2015

ბრძანება # 112- 2015 დანართი

ბრძანება # 113- 2015

ბრძანება # 114- 2015

ბრძანება # 115- 2015

ბრძანება # 116- 2015

ბრძანება # 117- 2015

ბრძანება # 118- 2015

ბრძანება # 119- 2015

ბრძანება # 120- 2015

ბრძანება # 121- 2015

ბრძანება # 122- 2015

ბრძანება # 123- 2015

ბრძანება # 124- 2015

ბრძანება # 125- 2015

ბრძანება # 126- 2015

ბრძანება # 127- 2015

ბრძანება # 128- 2015

ბრძანება # 129- 2015

ბრძანება # 130- 2015

ბრძანება # 131- 2015

ბრძანება # 132- 2015

ბრძანება # 133- 2015

ბრძანება # 134- 2015

ბრძანება # 135- 2015

ბრძანება # 136- 2015

ბრძანება # 137- 2015

ბრძანება # 138- 2015

ბრძანება # 139- 2015

ბრძანება # 140- 2015

ბრძანება # 141- 2015

ბრძანება # 142- 2015

ბრძანება # 143- 2015

ბრძანება # 144- 2015

ბრძანება # 145- 2015

ბრძანება # 146- 2015

ბრძანება # 147- 2015

ბრძანება # 148- 2015

ბრძანება # 149- 2015

ბრძანება # 150- 2015

ბრძანება # 151- 2015

ბრძანება # 152- 2015

ბრძანება # 153- 2015

ბრძანება # 154- 2015

ბრძანება # 155- 2015

ბრძანება # 156- 2015

ბრძანება # 157- 2015

ბრძანება # 158- 2015

ბრძანება # 159- 2015

ბრძანება # 160- 2015

ბრძანება # 161- 2015

ბრძანება # 162- 2015

ბრძანება # 163- 2015

ბრძანება # 164- 2015

ბრძანება # 165- 2015

ბრძანება # 166- 2015

ბრძანება # 167- 2015

ბრძანება # 168- 2015

ბრძანება # 169- 2015