თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ozurgeti.org.ge